Pravidla soutěže - Děčín - „Vyhrajte vůz od San Plus s plnou nádrží“

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vyhrajte vůz od San Plus s plnou nádrží“

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel marketingové soutěže „Vyhrajte vůz od San Plus na víkend s plnou nádrží“ (dále také jako „soutěž“).
 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.,  IČO 00526282, se sídlem Králodvorská 1081/16 110 00 Praha 1 (dále také jako „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže").

 

2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE, MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE  

Soutěž bude probíhat v termínu 24. 3. 2018 od 10:00 – 17:00(takto specifikovaná doba dále také jako „doba trvání soutěže“). Soutěž bude probíhat na území města Děčín, na Smetanově nábřeží během akce nazvané Zahájení turistické sezony.
 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která v době trvání soutěže řádně provede registraci do soutěže a splní veškeré další podmínky dle těchto pravidel (dále jako „účastník“ či „soutěžící“).

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služby nebo jiného produktu, ani uzavření smluvního vztahu s pořadatelem, ani účast na propagační či reklamní akci pořadatele.

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které se organizačně podíleli na této soutěži podle § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, cena jí nenáleží. Stejně tak cena nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání ceny. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.
 

4. PRINCIP SOUTĚŽE

Některou z cen vyhrává12 účastníků určených vyhodnocením , které proběhne do sedmi dnů po skončení soutěže. Pořadí výherců (pro určení konkrétní ceny) bude dáno pořadím, dle kterého se řádně registrovaní účastníci nejpřesněji tipnuli Kolik účastníků se zúčastnilo dnešní soutěže? Přičemž nejpřesněji tipující vyhrává první – hlavní výhru. První výhry jsou dvě – soutěžící si zvolí předem o jakou první výhru hraje. Druhý nejpřesnější až dvanáctý nejpřesnější další výhry dle uvedeného rozpisu. V případě shodného odhadu rozhoduje čas vyplnění registrační karty.  
 

5. REGISTRACE DO SOUTĚŽE

Účast v soutěži vzniká registrací do soutěže, která se provádí výhradně na eventové akci Zahájení turistické sezóny v Děčíně. Pro registraci do soutěže je nutné řádné vyplnění všech požadovaných údajů na soutěžním kupónu dostupném u registrace s hosteskou, jeho podpis, splnění všech 5ti vybraných aktivit (Jízda na kole, běh na páse, rodeo býk, velké šipky, bungee aréna) a odevzdání zpět hostesce u registrace, která je řádně označena  (od 10 – 17:00 hod) vhozením do tomu určené schránky. Řádnou registrací v době trvání soutěže a splněním všech podmínek dle těchto pravidel se osoba stává účastníkem soutěže.

Registrace do soutěže musí být provedena v době trvání soutěže.

Do soutěže se nelze registrovat vícekrát.
 

6. CENY V SOUTĚŽI

Ceny (výhry) pro výherce jsou následující:

 • 1. cena: Vůz Volkswagen Polo na víkend s plnou nádrží/ Vůz ŠKODA Karoq na víkend s plnou nádrží
 • 2. cena:  dárková taška
 • 3. cena:  dárková taška
 • 4. cena:  dárková taška
 • 5. cena:  dárková taška
 • 6. cena:  dárková taška
 • 7. cena:  dárková taška
 • 8. cena:  dárková taška
 • 9. cena:  dárková taška
 • 10. cena: dárková taška
 • 11. cena: dárková taška

 

7. POSKYTNUTÍ CEN

Výherci soutěže budou zveřejněni na www auto-horejsek.cz do 3.4. 2018 a zároveň budou telefonicky kontaktováni.

Výhry 2-11 budou výhercům soutěže zaslány na adresu sdělenou každým z výherců. Výherce soutěže, který zaslanou výhru nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.

Výhra č. 1  bude výherci soutěže předána osobně. O termínu a místě osobního předání výhry bude výherce soutěže informován telefonicky či e-mailem na jím poskytnutých kontaktních údajích, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyhodnocení soutěže. Výherce soutěže, který bude informován o své výhře a nedostaví se ve sjednaném termínu na určené místo osobního předání, případně výhru nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.

Účastník se zavazuje, že stane-li se výhercem soutěže, umožní pořadateli pořízení obrazových záznamů své osoby. Obrazové záznamy přitom budou použity na internetových stránkách a dle uvážení pořadatele na dalších propagačních a reklamních materiálech pořadatele. Pořízení obrazových snímků bude probíhat dle pokynů pořadatele. Splnění závazků výherce účastníka týkajících se pořízení a užití obrazových snímků je podmínkou poskytnutí výhry. 

Účastník pro případ, že se stane výhercem soutěže, výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 84 občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a obec v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i obrazové záznamy účastníka.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána.

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhry nejsou přenositelné na jinou osobu. Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv případné škody vzniklé výhercům v souvislosti s používáním či využíváním výher.
 

8. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované ceny v soutěži cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání cen v případě, že mu ceny nebudou poskytnuty dodavateli tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se této soutěže.
 

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník svou registrací do soutěže uděluje souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních a jiných údajů při registraci, jakož i dalších údajů získaných v souvislosti s touto soutěží či získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze společnosti Gerhard Horejsek s.r.o.(dále také jako „správce“) a s jejich následným zpracováním.  

Osobní údaje budou zařazeny do databáze správce a zpracovávány k jeho obchodním a marketingovým potřebám, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).

Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou, nejpozději do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může na správce nebo zpracovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže k dispozici na adrese www.auto-horejsek.cz